Phát triển vùng đệm

VQG Chư Yang Sin đẩy mạnh công tác truyền thông và giáo dục môi trường tại các thôn buôn vùng đệm

VQG Chư Yang Sin có tầm quan trọng rất lớn về Đa dạng sinh học và phòng hộ đầu nguồn sông Sêrêpôk, hạn chế thiên tai, lũ lụt, điều hòa khí hậu. Tuy nhiên VQG đang phải đối mặt với nhiều...