Chuyên môn

Khóa đào tạo nghiệp vụ Lượng giá các giá trị đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái tại khu vực phía Bắc

Hôm nay, 18/8/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Dự án Hợp phần Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam) tổ chức...

Khóa đào tạo nghiệp vụ khu bảo tồn, cộng đồng dân cư và phát triển du lịch sinh thái

Trong 05 ngày, từ 28/7 đến 01/08/2014, tại Hạ Long, Tổng cục Lâm nghiệp  (Dự án Hợp phần Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo...